Available courses

3104-2002     การออกแบบระบบไฟฟ้า                 2-3-3

(Electrical system design)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

        1.      เข้าใจหลักการมาตรฐาน การออกแบบระบบไฟฟ้า
        2.      คำนวณ กระแส แรงดัน กำลังไฟฟ้า ในระบบไฟฟ้า
        3.      มีกิจนิสัยในการทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยความประณีต รอบคอบ และปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา

       1.      แสดงความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน การออกแบบระบบไฟฟ้า
       2.      เลือกใช้ วัสดุ อุปกรณ์ ในงานติดตั้งระบบไฟฟ้า
       3.      เลือกใช้อุปกรณ์ในงานป้องกันระบบไฟฟ้า

คำอธิบายรายวิชา

              ศึกษาเกี่ยวกับกฎมาตรฐานทางไฟฟ้า การคำนวณ ออกแบบ การติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบจ่ายกำลัง แสงสว่าง สื่อสาร ระบบป้องกัน ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร นอกอาคาร และในโรงงาน ระบบป้องกันฟ้าผ่า ระบบกราวด์

Site news

Picture of surasak soonthorn
การเพิ่มจำนวนนักเรียนเข้าระบบ
by surasak soonthorn - Tuesday, 13 September 2016, 6:58 PM
 

การเพิ่มจำนวนนักเรียนเข้าระบบ

Picture of surasak soonthorn
การเพิ่มข้อสอบปรนัยจำนวนมาก
by surasak soonthorn - Tuesday, 13 September 2016, 6:51 PM
 

               ในการเพิ่มข้อสอบจำนวนมากสามารถสร้างตามรูปแบบและ Upload ขี้น Server
ทำตามตัวอย่าง